Leerlingenbegeleiding

Onze visie

We willen uitgroeien tot een school die rekening houdt met ieders talent en mogelijkheden. We creëren leermomenten door onze kinderen te helpen, te begeleiden en te sturen in hun ontwikkelingsproces. We zijn ons als team bewust geworden van het belang van handelingsgericht werken en  de meerwaarde van een gestructureerde en doelgerichte zorgwerking gebaseerd op het zorgcontinuüm.

Handelingsgericht werken is opgebouwd rond een aantal uitgangspunten. De uitgangspunten zijn de leidraad voor onze visie op leerlingbegeleiding . Voor ons zijn alle punten van groot belang en een noodzaak om tot een goede zorgwerking te komen.

In de eerste plaats is de constructieve samenwerking met alle betrokkenen in het belang van het kind. De leerkracht vervult de rol van onderwijsprofessional, de ouders zijn de ervaringsdeskundigen. Het zorgteam en het CLB zijn de onderzoekers en ondersteunende krachten. Ook de leerling zien we als een belangrijke partner: we betrekken de kinderen zelf bij het begrijpen van de situatie en het uitwerken van acties.

Een tweede belangrijk uitgangspunt is het benutten van positieve kenmerken. Dat zien we in de breedste betekenis: elk kind kan wel iets goed. Aandacht voor het positieve geeft een andere kijk aan een mogelijk te negatief beeld van leerling, leerkracht, ouders en school. Wat wel goed gaat, kan een aanknopingspunt zijn voor verdere acties.

De onderwijsbehoeften van onze leerlingen staan centraal! Zij sturen onze visie op zorg. Door de noden en behoeften van leerlingen in kaart te brengen, wordt het onderwijsleerproces  beter in kaart gebracht. Enerzijds is de afstemming en wisselwerking tussen leerkrachten en leerlingen van essentieel belang. Anderzijds is het ons doel om ons onderwijsaanbod af te stemmen op de behoeften van leerlingen. Ons handelen is daarbij doelgericht en richt zich op preventie. We willen de onderwijsleerproblemen zo vroeg mogelijk opsporen.

Communicatie is van essentieel belang om tot een effectieve ouderbetrokkenheid te komen.  We leggen daarbij de accenten op het verbeteren van het welzijn, de werkhouding, de schoolprestaties en het sociaal-emotioneel functioneren. Ons overleg is structureel opgebouwd waardoor alle betrokkenen informatie kunnen delen. Door ouders en externen gericht te betrekken bij dit proces en constructief samen te werken, kunnen we onze kinderen zo optimaal mogelijk begeleiden in hun schooltraject. Door een gerichte en efficiënte aanpak te hanteren kunnen problemen verholpen worden en kunnen we de schoolloopbaan van onze leerlingen optimaliseren.

Toekomstgericht willen we ons verder inzetten om alle uitgangspunten van HGW ten volle te benutten. De leerkracht doet er wel degelijk toe en maakt het verschil op de klasvloer. Door ons nascholingsbeleid gerichter te organiseren, maken we onze leerkrachten sterker.

We trachten al deze uitgangspunten na te streven. Aangezien ze onderling sterk samenhangen is het nodig om aan alle aspecten de nodige aandacht te besteden en de zorgwerking te evalueren en bij te sturen indien nodig. Op onze school ‘zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen’ zodat deze transparantie en systematische aanpak voor de nodige helderheid en duidelijkheid kan zorgen.

 

Omgaan met verschillen

Vanuit onze visie dat elk kind een rijk individu is, met talenten en noden, gaan wij als school het engagement aan om extra zorg te besteden aan elk kind. Alle leerlingen zijn anders. Dat maakt lesgeven een boeiende maar ook moeilijke opdracht. Als de verschillen tussen leerlingen worden aanvaard en gewaardeerd, kunnen ze een verrijking zijn voor iedereen.

Dat betekent dat wij oog hebben voor de cognitieve prestaties, de sociaal emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van elk kind, rekening houdend met hun eigenheid en persoonlijkheid. Dit betekent eveneens dat wij bereid zijn om een inspanning te leveren om kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden zo goed mogelijk op te vangen, te integreren en in de mate van het mogelijke onderwijs te bieden volgens hun noden. Soms is verrijking, remediëring of differentiatie noodzakelijk.

Differentiatie is de belangrijkste sleutel om onderwijs te organiseren waarbij aandacht wordt besteed aan ieder kind als individu. Ons leerlingvolgsysteem biedt ons de mogelijkheid om de ontwikkeling van ieder individueel kind in kaart te brengen en op te volgen. We gaan met andere woorden na wat een kind kan en nodig heeft om de doelen te bereiken. Dat betekent dat we binnen onze school inzetten op leerlingbegeleiding, rekening houdend met de redelijkheid van de aanpassingen.

Gericht differentiëren is geen gemakkelijke opdracht. Zoals eerder vermeld is het handelingsgericht werken onze leidraad in de begeleiding van onze leerlingen.

Werking

Leerlingbegeleiding is een opdracht van het hele team. Het is voor ouders belangrijk te weten wie de aanspreekpunten zijn binnen onze school. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de zorgleerkrachten en de medewerkers van het Centrum Leerling Begeleiding (CLB). De taak van het zorgteam is veelomvattend.

We kunnen drie grote zorgtaken onderscheiden:

  • De coördinatie van de zorginitiatieven op het niveau van de school en de scholengemeenschap

Het coördineren en op elkaar afstemmen van de zorginitiatieven gebeurt door het zorgteam. De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen, leraren, ouders, externe hulpverleners en deskundigen.

  • Ondersteunen van het handelen van de leraren

De klasleerkracht draagt de verantwoordelijkheid voor de klasgroep. Binnen de preventieve basiszorg beschikt de leerkracht over de basisvaardigheden om de leerlingen te ondersteunen. Onze zorgcoördinator ondersteunt de klasleerkrachten in dit proces om gericht te observeren, te signaleren, te plannen en te begeleiden.

Het begeleiden van leerlingen

De begeleiding van onze leerlingen kan zeer uiteenlopend zijn. We gaan met het team op zoek naar de noden en behoeften van ieder kind. Zorgondersteuning kan individueel of in groep gebeuren. We opteren voor differentiatie waarbij een zorgleerkracht ondersteuning biedt in de klas. Deze ondersteuning kan individueel of in groep gebeuren. Indien nodig kan de zorg via enkele gericht interventies tijdelijk worden overgenomen buiten de klas. De eerstelijnszorg door de klasleerkracht en de aanvullende expertise van de leden van het zorgteam vullen elkaar op die manier aan.

Team

We organiseren binnen ons team overlegmomenten waarbij de noden van ieder kind besproken worden. Om de zorg efficiënt, doelgericht en planmatig te laten verlopen, volgt onze zorgcoördinator de trajecten op. U kan bij haar steeds terecht met uw vragen en zorgen.

Onze zorgcoördinator

Om een duidelijk beeld te krijgen van het leerproces van ieder kind, wordt de informatie verzameld in ons leerlingvolgsysteem. Juf Evelyn neemt contact op met de ouders om de evolutie van de leerlingen te bespreken. Ze zorgt voor een duidelijke doorstroom van informatie tussen ouders, leerkrachten, directie en CLB (centrum voor leerlingbegeleiding). Voor vragen of meer informatie over de zorgwerking op onze school, kan u contact opnemen.

Contactgegevens:

Evelyn Van Roeyen

03 774 18 23

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze CLB- medewerkers

CLB Waasland

Sarah Overdeput (psychologe)

03 776 02 16

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jens

03 776 02 16

@clbwaasland.be